BricsCAD (Mac) vydání BricsCAD (Mac) vydání
Verze 18.2.2730.11.2018

Opravy