BricsCAD (Mac) vydání BricsCAD (Mac) vydání
Verze 18.1.1516.4.2018

Opravy