BricsCAD (Mac) vydání BricsCAD (Mac) vydání
Verze 16.2.178.12.2016

Opravy