BricsCAD (Mac) vydání BricsCAD (Mac) vydání
Verze 15.3.1113.11.2015

Opravy